โครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 7 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:05:30
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
พัฒนาบุคลากร
หน่วยงาน :
สพป.ชร.1
สถานที่ :
ห้องประชุมพญามังราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
10/06/2021 - 10/06/2021
รายละเอียด :

เนื่องด้วยข้าพเจ้า นางวรวีร์    ไกรปิยไพศาล  ตำแหน่ง ครู คศ.2 ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนบ้านร่องหวาย  ที่   078 /2564  เรื่องให้ข้าราชการครูไปราชการ เพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้สื่อ(A-Math)เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์    วันที่      10     เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมพญามังราย สพป.ชร.1    อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย     นั้น

                    บัดนี้ การอบรมได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งได้รับความรู้ในเรื่อง

1. จำนวนเบี้ย(TILES) ระดับชั้นประถมศึกษา มีทั้งหมด 70 ตัว

2. จำนวนเบี้ย(TILES) ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีทั้งหมด 100 ตัว

3. กระดาน มีขนาด 15x15 ช่อง

4. อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเล่น

5. วิธีการเล่น

6. ขั้นตอนการจับเวลา

7. ขั้นตอนการบันทึกคะแนน

8.ขั้นตอนการคิดคะแนน

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล

รูปภาพกิจกรรม