โครงการ/กิจกรรม รายงานการกรอกข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (https://e-budget.jobobec.in.th/school_index.php) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่

รายงานการกรอกข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (https://e-budget.jobobec.in.th/school_index.php) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 9 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:03:56
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการกรอกข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (https://e-budget.jobobec.in.th/school_index.php) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่
หน่วยงาน :
สพฐ.
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
01/10/2020 - 31/03/2021
รายละเอียด :

 

 

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ         โรงเรียนบ้านร่องหวาย  ตำบลดงมหาวัน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย

ที่                                       วันที่    7  มิถุนายน    ๒๕64                                               ...

เรื่อง    รายงานการโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (https://e-budget.jobobec.in.th/school_index.php)..

..............................................................................................................

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องหวาย

                    เนื่องด้วยข้าพเจ้า         นางวรวีร์    ไกรปิยไพศาล             ตำแหน่ง       ครู คศ.2       .ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโครงสร้างบริหารโรงเรียนบ้านร่องหวาย และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(https://e-budget.jobobec.in.th/school_index.php) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 (1 ต.ค. - 31 มี.ค.) นั้น

                    บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวและกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

 

                                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

                                               ลงชื่อ

              ( นางวรวีร์     ไกรปิยไพศาล )

                        ครู คศ.2

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล

รูปภาพกิจกรรม