โครงการ/กิจกรรม รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 14 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 14:07:11
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565
หน่วยงาน :
สพฐ.
สถานที่ :
ผ่านทางระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระหว่างวันที่ :
16/01/2022 - 16/01/2022
รายละเอียด :

ตามที่ข้าพเจ้า นางวรวีร์     ไกรปิยไพศาล  ตำแหน่ง ครู คศ.2 ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. ๒๕65 ผ่านทางระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นั้น     

          ในการนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                            

                                                                 ลงชื่อ ................................................

                                                                                (นางวรวีร์    ไกรปิยไพศาล)

                                                                                          ครู คศ.2

 

 

 

 

 

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล

รูปภาพกิจกรรม