นางนงเยาว์ สมวัน

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 29/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089561XXXX
 • Facebook : นก นงเยาว์
 • Email : nongyaosomwan@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องหวาย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1107
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 091021040431021
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC ลูกเสือสำรอง

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการอบรมหลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal (Virtual Classroom and Meeting Guide, Step นางนงเยาว์ สมวัน 11/09/2021 - 11/09/2021
2 รายงานการอบรมหลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา นางนงเยาว์ สมวัน 10/09/2021 - 10/09/2021
3 รายงานการอบรมหลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21 "Reimagined นางนงเยาว์ สมวัน 18/09/2021 - 24/09/2021
4 หลักสูตรที่ 6 : การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365 (Interactive Knowledge Media Development on Learni นางนงเยาว์ สมวัน 02/10/2021 - 02/10/2021
5 ร่วมงานวันครู นางนงเยาว์ สมวัน 16/01/2022 - 16/01/2022
6 อบรมเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด นางนงเยาว์ สมวัน 28/01/2022 - 30/01/2022
7 รายงานผลการเข้าอบรม “การผลิตสื่อวีดิโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning” นางนงเยาว์ สมวัน 01/08/2021 - 20/08/2021
8 รายงานผลการเข้าอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์แบบเรียลไทม์” นางนงเยาว์ สมวัน 28/08/2021 - 31/10/2021
9 รายงานผลการเข้าอบรม “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา” นางนงเยาว์ สมวัน 28/08/2021 - 31/10/2021
10 เข้าร่วมประชุมวิจัยการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 นวัตกรรการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาไทย นางนงเยาว์ สมวัน 26/08/2021 - 27/08/2021