นางญาดา สายสูง

ครู ระดับ คศ. 3

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 12/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098763XXXX
 • Facebook : ysaysung@gamil.com
 • Email : ysaysung@gmai.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องหวาย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู ระดับ คศ. 3
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1595
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่