นางปิยะพร เสมอใจ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 24/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 090316XXXX
 • Facebook :
 • Email : piyaporn.smj24@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องหวาย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7345
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ทดลองกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย นางปิยะพร เสมอใจ 05/07/2021 - 24/09/2021