นายอำนาจ ธิโนชัย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 12/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089429XXXX
 • Facebook : Amnat-2520@live.com
 • Email : amnat4296@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องหวาย
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6565
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 091027040431027
 • วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่