นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098756XXXX
 • Facebook : วรวีร์ ไกรปิยไพศาล
 • Email : worawi.kraipiyaphaisan@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องหวาย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC สามัญรุ่นใหญ่

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning ตามโครงการบริหารการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 03/02/2022 - 03/02/2022
2 รายการอบรมออนไลน์ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตรหลักสูตรCreative Thinking Classroom Design นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 10/02/2022 - 10/02/2022
3 รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตรเทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่ นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 07/02/2022 - 07/02/2022
4 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 16/01/2022 - 16/01/2022
5 รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 08/02/2022 - 08/02/2022
6 รายงานการอบรมการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labzหลักสูตรเตรียมความพร้อมกับวิทยฐานะใหม่ นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 03/02/2022 - 03/02/2022
7 รายงานการอบรมการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labzหลักสูตร คณิตศาสตร์ ฉบับบ้านปลาดาว นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 11/02/2022 - 11/02/2022
8 รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตรเทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่ นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 07/02/2022 - 07/02/2022
9 รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามโครงการบริหารการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 08/02/2022 - 08/02/2022
10 รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตร จิตวิทยาความเป็นมนุษย์(Human Psychology) นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 10/02/2022 - 10/02/2022
11 รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตร ภาษาไทย ฉบับบ้านปลาดาว นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 10/02/2022 - 10/02/2022
12 รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตรหลักสูตรCreative Thinking Classroom Design นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 10/02/2022 - 10/02/2022
13 รายงานการร่วมเป็นคณะกรรมกรรมการจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 11/08/2021 - 11/08/2021
14 รายงานการร่วมกิจกรรมตลาดนัด การเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม เฟส 2 กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 03/03/2022 - 03/03/2022
15 รายงานอบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 15/02/2022 - 15/02/2022
16 พัฒนาบุคลากร นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 10/06/2021 - 10/06/2021
17 รายงานการกรอกข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (https://e-budget.jobobec.in.th/school_index.php) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 01/10/2020 - 31/03/2021