นางสาวพิกุล เหลากิจ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 24/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091078XXXX
 • Facebook :
 • Email : 1057120661@Pracharath.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องหวาย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6576
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 90572040430572
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่