สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 8 16 1
ป.2 7 11 18 1
ป.3 5 12 17 1
ป.4 7 6 13 1
ป.5 5 5 10 1
ป.6 11 6 17 1
อ.1 6 4 10 1
อ.2 5 6 11 1
อ.3 4 1 5 1
รวม 58 59 117 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 8 8 16 นางนงเยาว์ สมวัน
ป.2/1 7 11 18 นางชัชนันท์ จริยา
ป.3/1 5 12 17 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
ป.4/1 7 6 13 นายณัฐพล อินถานา
ป.5/1 5 5 10 นางญาดา สายสูง นางสาวธัญจิรา ศรีสุวรรณ์
ป.6/1 11 6 17 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
อ.1/1 6 4 10 นางสาวณัฐชนันท์พร สิงห์โตทอง
อ.2/1 5 6 11 นางปิยะพร เสมอใจ
อ.3/1 4 1 5 นางปิยะพร เสมอใจ
รวม 58 59 117