สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 1 6 1
ป.2 8 8 16 1
ป.3 6 10 16 1
ป.4 5 11 16 1
ป.5 10 6 16 1
ป.6 4 5 9 1
อ.1 8 11 19 1
อ.2 10 6 16 1
อ.3 5 6 11 1
รวม 61 64 125 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 5 0 5
ป.2/1 9 8 17 นางนงเยาว์ สมวัน
ป.3/1 6 10 16 นางชัชนันท์ จริยา
ป.4/1 5 11 16 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
ป.5/1 9 6 15 นายณัฐพล อินถานา
ป.6/1 4 5 9 นางญาดา สายสูง นางสาวธัญจิรา ศรีสุวรรณ์
อ.1/1 8 11 19
อ.2/1 10 7 17 นางสาวณัฐชนันท์พร สิงห์โตทอง
อ.3/1 5 6 11 นางปิยะพร เสมอใจ
รวม 61 64 125