สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 8 11 19 1
ป.3 4 11 15 1
ป.4 7 6 13 1
ป.5 5 5 10 1
ป.6 10 5 15 1
อ.3 4 2 6 1
รวม 38 40 78 6

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 8 11 19
ป.2/1 4 11 15 นางชัชนันท์ จริยา
ป.3/1 7 6 13 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
ป.4/1 5 5 10 นายณัฐพล อินถานา
ป.5/1 10 5 15 นางญาดา สายสูง นายพงศ์ชัย ไชยราช
อ.3/1 4 2 6 นางปิยะพร เสมอใจ
รวม 38 40 78