นางปิยะพร เสมอใจ

ตำแหน่ง : ครู

นางชัชนันท์ จริยา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญจิรา ศรีสุวรรณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางนงเยาว์ สมวัน

ตำแหน่ง : ครู

นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล

ตำแหน่ง : ครู

นางญาดา สายสูง

ตำแหน่ง : ครู ระดับ คศ. 3

นายสุบิน ดอนจันทร์โคตร

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นายณัฐพล อินถานา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวณัฐชนันท์พร สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวเนตรนภา สิงห์อุดม

ตำแหน่ง : ธุรการ