นายอำนาจ ธิโนชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปิยะพร เสมอใจ

ตำแหน่ง : ครู

นางชัชนันท์ จริยา

ตำแหน่ง : ครู

นายพงศ์ชัย ไชยราช

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวพิกุล เหลากิจ

ตำแหน่ง : ครู

นางนงเยาว์ สมวัน

ตำแหน่ง : ครู

นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล

ตำแหน่ง : ครู

นายสุบิน ดอนจันทร์โคตร

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นายณัฐพล อินถานา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวรวิภา ประสมกล้า

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวเนตรนภา สิงห์อุดม

ตำแหน่ง : ธุรการ