ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชา :
ภาษาไทย
รหัสวิชา :
ท15101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
4.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน160 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี 1/2565
บทที่ : 1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว-บทร้อยกรอง
บทที่ : 2 อ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
บทที่ : 3 การจับใจความสำคัญจากการฟังและการดู
บทที่ : 4 คำราชาศัพท์
บทที่ : 5 วรรณกรรมดีมีสาระ
2 สังข์ทองตอนกำเนิดพระสังข์ 1/2565
บทที่ : 1 การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
บทที่ : 2 การถอดคำประพันธ์เรื่องสังข์ทองตอนกำเนิดพระสังข์
บทที่ : 3 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องสังข์ทองตอนกำเนิดพระสังข์
บทที่ : 4 การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
บทที่ : 5 คำบุพบทบอกความสัมพันธ์
3 กระเช้าสีดา 1/2565
บทที่ : 1 การอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องกระเช้าสีดา
บทที่ : 2 การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
บทที่ : 3 การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
บทที่ : 4 กลุ่มคำหรือวลี
บทที่ : 5 หลักการเขียนเรียงความ
4 ภาษาพัฒนาชีวิต 1/2565
บทที่ : 1 ภาษาพูด ภาษาเขียน
บทที่ : 2 ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
บทที่ : 3 การเขียนจดหมาย
บทที่ : 4 การอธิบายความหมายโดยนัย
5 วิชาเหมือนสินค้า 1/2565
บทที่ : 1 การอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑
บทที่ : 2 การอธิบายความหมายของคำประโยคและข้อความ
บทที่ : 3 การใช้สำนวนเปรียบเทียบ
บทที่ : 4 การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
บทที่ : 5 การแต่งกาพย์ยานี ๑๑
6 นิทานอ่านสนุก 1/2565
บทที่ : 1 การอ่านนิทานพื้นบ้าน
บทที่ : 2 การอ่านนิทานท้องถิ่น
บทที่ : 3 การอ่านนิทานอาเซียน
บทที่ : 4 การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
บทที่ : 5 คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
7 ราชาธิราชตอนกำเนิดมะกะโท 1/2565
บทที่ : 1 การอ่านจับใจความเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมะกะโท
บทที่ : 2 การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
บทที่ : 3 การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
บทที่ : 4 การใช้พจนานุกรม
บทที่ : 5 สำนวนไทยใช้ถูกต้อง
โรงเรียนบ้านร่องหวาย

เลขที่ 199 หมู่ 2 บ้านร่องหวาย
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053171336

rongwaischool@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านร่องหวาย. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon