ข้อมูลรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4

ข้อมูลรายวิชาหน้าที่พลเมือง 4
ชื่อวิชา :
หน้าที่พลเมือง 4
รหัสวิชา :
ส14121
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 แบบฝึกหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 1/2565
2 ใบงาน/ชิ้นงาน/แบบฝึกหัด 2/2565