ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี

ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี
ชื่อวิชา :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี
รหัสวิชา :
ว13101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ชีวิตสัตว์ 1/2565
บทที่ : 1 ัจจััยที่่�จำำ เป็็นต่่อการเจริิญเติิบโตและการดำำ รงชีีวิิตของสััตว์์และมนุุษย์์
โรงเรียนบ้านร่องหวาย

เลขที่ 199 หมู่ 2 บ้านร่องหวาย
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053171336

rongwaischool@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านร่องหวาย. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon