ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อวิชา :
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสวิชา :
ส13101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ผู้ผลิตผู้บริโภค 1/2565
บทที่ : 1 การผลิตและการบริโภค
2 มุ่งมั่นและศรัทธา 2/2565
บทที่ : 1 ความส าคัญของพระพุทธศาสนา