คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท14102 ภาษาไทย 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
2 ท11101 ภาษาไทย 1/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
3 ท12101 ภาษาไทย 0/2564 นางชัชนันท์ จริยา
4 ท13101 ภาษาไทย 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
5 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
6 ค11101 คณิตศาสตร์ 1/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
7 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางชัชนันท์ จริยา
8 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
9 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
10 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
11 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวพิกุล เหลากิจ
12 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นางสาวพิกุล เหลากิจ
13 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
14 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
15 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
16 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
17 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
18 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2564 นางชัชนันท์ จริยา
19 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางสาวพิกุล เหลากิจ
20 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางชัชนันท์ จริยา
21 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
22 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
23 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
24 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
25 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
26 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
27 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
28 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางชัชนันท์ จริยา
29 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
30 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
31 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
32 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางสาวพิกุล เหลากิจ
33 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
34 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางชัชนันท์ จริยา
35 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
36 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
37 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
38 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
39 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางสาวพิกุล เหลากิจ
40 ศ14101 ศิลปะ 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
41 ศ15101 ศิลปะ 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
42 ศ15101 ศิลปะ 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
43 ศ16101 ศิลปะ 0/2564 นางสาวพิกุล เหลากิจ
44 ศ11101 ศิลปะ 0/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
45 ศ12101 ศิลปะ 0/2564 นางชัชนันท์ จริยา
46 ศ13101 ศิลปะ 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
47 ง15101 การงานอาชีพ 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
48 ง15101 การงานอาชีพ 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
49 ง16101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวพิกุล เหลากิจ
50 ง11101 การงานอาชีพ 0/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
51 ง12101 การงานอาชีพ 0/2564 นางชัชนันท์ จริยา
52 ง13101 การงานอาชีพ 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
53 ง14101 การงานอาชีพ 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
54 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
55 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางชัชนันท์ จริยา
56 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางชัชนันท์ จริยา
57 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
58 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
59 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
60 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสาวพิกุล เหลากิจ
61 ท16101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวพิกุล เหลากิจ
62 ส13121 หน้าที่พลเมือง 3 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
63 ส14121 หน้าที่พลเมือง 4 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
64 ก14125 กิจกรรมแนะแนว1 0/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
65 ก14398 กิจกรรมแนะแนว3 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
66 ก93286 กิจกรรมแนะแนว4 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
67 ก93359 กิจกรรมแนะแนว5 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
68 ก93630 ลูกเสือ-ยุวกาชาด1 0/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
69 ก93805 ลูกเสือ-ยุวกาชาด3 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
70 ก93844 ลูกเสือ-ยุวกาชาด4 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
71 ก93875 ลูกเสือ-ยุวกาชาด5 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
72 ก97527 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์3 0/2564 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
73 ก97549 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์4 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
74 ก97813 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์1 0/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
75 ก97855 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์5 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
76 ส11121 หน้าที่พลเมือง 1 0/2564 นางนงเยาว์ สมวัน
77 ส15121 หน้าที่พลเมือง (บูรณาการ)5 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
78 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายณัฐพล อินถานา
79 ท15101 ภาษาไทย 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช
80 ท15101 ภาษาไทย 0/2564 นายพงศ์ชัย ไชยราช