คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
2 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
3 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
4 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
5 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
6 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
7 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางญาดา สายสูง
8 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
9 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
10 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
11 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
12 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางญาดา สายสูง
13 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
14 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
15 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
16 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
17 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
18 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
19 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางญาดา สายสูง
20 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
21 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
22 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
23 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
24 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางญาดา สายสูง
25 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
26 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
27 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
28 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
29 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
30 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางญาดา สายสูง
31 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
32 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
33 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นางญาดา สายสูง
34 ศ16101 ศิลปะ6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
35 ศ11101 ศิลปะ1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
36 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
37 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
38 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นางญาดา สายสูง
39 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
40 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
41 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
42 ง13101 การงานอาชีพ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
43 ง14101 การงานอาชีพ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
44 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
45 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
46 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
47 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางญาดา สายสูง
48 อ16101 ภาษาอังกฤษ6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
49 ท16101 ภาษาไทย6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
50 ส12121 หน้าที่พลเมือง (บูรณาการ)2 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
51 ส13201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
52 ส14121 หน้าที่พลเมือง 4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
53 ก14125 กิจกรรมแนะแนว1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
54 ก14299 กิจกรรมแนะแนว2 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
55 ก14398 กิจกรรมแนะแนว3 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
56 ก93286 กิจกรรมแนะแนว4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
57 ก93359 กิจกรรมแนะแนว5 0/2565 นางญาดา สายสูง
58 ก93390 กิจกรรมแนะแนว6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
59 ก93750 ลูกเสือ-ยุวกาชาด2 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
60 ก93805 ลูกเสือ-ยุวกาชาด3 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
61 ก93844 ลูกเสือ-ยุวกาชาด4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
62 ก93875 ลูกเสือ-ยุวกาชาด5 0/2565 นางญาดา สายสูง
63 ก93913 ลูกเสือ-ยุวกาชาด6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
64 ก97462 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์2 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
65 ก97527 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์3 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
66 ก97549 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
67 ก97744 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
68 ก97813 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
69 ก97855 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์5 0/2565 นางญาดา สายสูง
70 ส15121 หน้าที่พลเมือง (บูรณาการ)5 0/2565 นางญาดา สายสูง
71 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
72 ส16201 หน้าที่พลเมือง 6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
73 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางญาดา สายสูง
74 ท11101 ภาษาไทย1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
75 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
76 ส11101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
77 ส11203 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
78 ก74804 ลูกเสือ-ยุวกาชาด1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน