คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท14102 ภาษาไทย 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
2 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
3 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
4 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
5 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายพงศ์ชัย ไชยราช
6 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
7 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
8 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายพงศ์ชัย ไชยราช
9 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
10 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
11 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
12 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายพงศ์ชัย ไชยราช
13 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
14 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
15 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายพงศ์ชัย ไชยราช
16 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
17 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
18 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
19 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
20 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายพงศ์ชัย ไชยราช
21 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
22 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
23 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นายพงศ์ชัย ไชยราช
24 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
25 ศ11101 ศิลปะ 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
26 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
27 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
28 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นายพงศ์ชัย ไชยราช
29 ง16101 การงานอาชีพ 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
30 ง11101 การงานอาชีพ 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
31 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
32 ง13101 การงานอาชีพ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
33 ง14101 การงานอาชีพ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
34 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางญาดา สายสูง
35 ส13201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
36 ส14121 หน้าที่พลเมือง 4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
37 ก14398 กิจกรรมแนะแนว3 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
38 ก93286 กิจกรรมแนะแนว4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
39 ก93359 กิจกรรมแนะแนว5 0/2565 นายพงศ์ชัย ไชยราช
40 ก93805 ลูกเสือ-ยุวกาชาด3 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
41 ก93844 ลูกเสือ-ยุวกาชาด4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
42 ก93875 ลูกเสือ-ยุวกาชาด5 0/2565 นายพงศ์ชัย ไชยราช
43 ก97527 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์3 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
44 ก97549 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
45 ก97549 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
46 ก97855 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์5 0/2565 นายพงศ์ชัย ไชยราช
47 ส15121 หน้าที่พลเมือง (บูรณาการ)5 0/2565 นายพงศ์ชัย ไชยราช
48 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางญาดา สายสูง
49 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นายพงศ์ชัย ไชยราช
50 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
51 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน