คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
2 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
3 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
4 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
5 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางญาดา สายสูง
6 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
7 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
8 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
9 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
10 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางญาดา สายสูง
11 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
12 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
13 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
14 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
15 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางญาดา สายสูง
16 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
17 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
18 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
19 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางญาดา สายสูง
20 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
21 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
22 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
23 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
24 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
25 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางญาดา สายสูง
26 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
27 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
28 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นางญาดา สายสูง
29 ศ16101 ศิลปะ6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
30 ศ11101 ศิลปะ1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
31 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
32 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
33 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นางญาดา สายสูง
34 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
35 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
36 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
37 ง13101 การงานอาชีพ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
38 ง14101 การงานอาชีพ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
39 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
40 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางชัชนันท์ จริยา
41 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
42 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางญาดา สายสูง
43 อ16101 ภาษาอังกฤษ6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
44 ท16101 ภาษาไทย6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
45 ส13201 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
46 ส14121 หน้าที่พลเมือง 4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
47 ก14398 กิจกรรมแนะแนว3 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
48 ก93286 กิจกรรมแนะแนว4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
49 ก93359 กิจกรรมแนะแนว5 0/2565 นางญาดา สายสูง
50 ก93390 กิจกรรมแนะแนว6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
51 ก93630 ลูกเสือ-ยุวกาชาด1 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
52 ก93805 ลูกเสือ-ยุวกาชาด3 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
53 ก93844 ลูกเสือ-ยุวกาชาด4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
54 ก93875 ลูกเสือ-ยุวกาชาด5 0/2565 นางญาดา สายสูง
55 ก97527 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์3 0/2565 นางนันท์นลิน ถูนาแก้ว
56 ก97549 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์4 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
57 ก97744 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
58 ก97855 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์5 0/2565 นางญาดา สายสูง
59 ส15121 หน้าที่พลเมือง (บูรณาการ)5 0/2565 นางญาดา สายสูง
60 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายณัฐพล อินถานา
61 ส16201 หน้าที่พลเมือง 6 0/2565 นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล
62 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางญาดา สายสูง
63 ท11101 ภาษาไทย1 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
64 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
65 ส11101 [--รหัสซ้ำ--] สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน
66 ส11203 หน้าที่พลเมือง 0/2565 นางนงเยาว์ สมวัน